Arşiv
Dergi Künyesi GERİ DÖN
Dergi Hakkında Yayın Kurulu Makale Gönderme
ISSN -
E-ISSN -
Periyod Yılda 2 Sayı şeklinde yayınlanır
Web Web sitesine gitmek için tıklayın
Görüntülenme 0
Paylaşım
Dergi Hakkında

orijinal ve bilimsel çalışmalar kapsamında akademik değişim ve gelişme sağlamayı taahhüt etmektedir. Dergi, kapsamı dâhilinde yayınladığı çalışmaların görünürlüğünü arttırmayı ve en son akademik eğilimler hakkında bilgilendirmeyi sağlayacaktır. Uluslararası Priene Sosyal Bilimler Dergisi, bir taraftan araştırmacılar arasında eğitim, bilim ve sanayi araştırma faaliyetlerinin büyümesini teşvik etmeyi; diğer taraftan dünya akademisi ile uzmanlar arasındaki karşılıklı iletişimde aracı görevi görmeyi amaçlamaktadır. Böylelikle, hem entelektüel hem de profesyonel bir platform sağlanması hedeflenmektedir.

Yılda İki Sayı Yayınlanacaktır

Yayın Kurulu

Dergi Adı : Priene Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Mahiyeti : Bilimsel

Yayın türü: Uluslararası, Süreli Yayın

Yayınlanma aralığı: Yılda iki kez

 

Dergi Editörü: Prof.Dr. Fatma Neval GENÇ

 

Editör Kurulu:

Prof. Dr. Mustafa Çetin

Doç. Dr. Emre Cengiz

Yrd. Doç. Dr. Arda Yüceyılmaz

Yrd. Doç. Dr. Algın Okursoy

Yrd. Doç. Dr. Adem Karakaş

Yrd. Doç. Dr. Didem Tezsürücü

Yrd. Doç. Dr. Özgür Balmumcu

 

Web Tasarım : Araş.Gör. Batuhan ÇULLU

Genel Sekreter: Araş.Gör. E.Alper YILMAZ 

Makale Gönderme

DERGİYE GÖNDERİLECEK MAKALELER İÇİN YAZIM FORMATI


• Dergiye gönderilecek eser, A4 (210 x 297 mm) boyutunda, üstten 2,5 cm. ve alttan 3,7 cm., soldan ve sağdan 2 cm. sayfa düzeniyle; makale başlığı, yazar adı ve adresleri, özet, anahtar kelimeler, abstract, keywords, metin,kaynakça ve ekler bölümlerinden oluşacak şekilde hazırlanmalıdır. Makaleler, dizgi ve düzeltme işlemlerinin hızlandırılması açısından MS Word kelime işlemcide, Times New Roman yazı tipinde ve tek satır aralığı ile yazılmalı paragraftan önce 6nk boşluk bırakılmalı ve makale (referanslar ve kaynakça dahil) toplam 25 sayfayı geçmemelidir. Sayfa numaraları sağ alt köşeye eklenmelidir.


• Dergiye gönderilen yazılar Türk Dil Kurumu yazım kuralları esaslarına uygun olmalıdır. Kaynak göstermede parantez içinde referans gösterme (APA kuralları) geçerlidir. Makalede dipnot şeklinde gösterilmek durumunda olan açıklamalara sayfa altında (1,2,3,..) şeklinde yer verilir.


• Makale başlığı (Türkçe ve İngilizce) kısa ve konuyu kapsayacak şekilde olmalı, kelimelerin baş harfi büyük olmak üzere küçük harflerle, 12 punto ve koyu olarak yazılmalıdır. Yazar adları makale başlığından sonra bir satır boş bırakılarak 9 punto olarak, kelimelerin baş harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Yazar adları sola dayalı yerleştirilmeli ve unvan kullanılmamalıdır. Yazar unvanları ve adresler, kelimelerin ilk harfi büyük olacak şekilde adların hemen altında sola dayalı olarak 9 punto şeklinde yazılmalıdır. Makalelerin metin bölümlerindeki ana başlıklar ile alt başlıklar numaralandırılmalıdır. (1. Giriş, 2. Materyal ve Yöntem, 2.1. Bulgular ve Tartışma vb.).


• Başlıklar paragraf başından başlamalı, kelimelerin ilk harfi büyük olmak üzere küçük harfle yazılmalıdır. Tüm başlıklar koyu olmalıdır. Başlıklarda üstten bir satır boş bırakılmalıdır.


• Dergiye gönderilecek eser özet, abstract, giriş, materyal ve metot, bulgular ve tartışma, sonuç, kaynakça ve ekler bölümlerinden oluşmalıdır. Makalelerin özet bölümü 9, metin bölümleri ise 11 punto (Times New Roman) olarak yazılmalıdır ve tek satır aralığında olmalıdır.


• Çizelge halinde olmayan tüm görüntüler (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik, harita vb.) “şekil” olarak adlandırılmalı ve ardışık biçimde numaralandırılmalıdır (Şekil 1, Şekil 2…). Her bir çizelge ve şekil metin içinde uygun yerlere yerleştirilmeli, açıklama yazılarıyla bir bütün sayılıp üst ve altlarında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Şekil ve çizelgeler iki veya tek sütun halinde verilebilir. Ancak genişlikleri, tek sütun kullanılması halinde 15 cm’den, iki sütun olması durumunda ise 7.5 cm’den fazla olmamalıdır. Şekil adları şekillerin altına, çizelgelerin ise üstüne, ilk kelimelerin baş harfi büyük olacak şekilde küçük harf ve 10 punto ile yazılmalıdır. Çizelge ve şekil içerikleri ve varsa altlarındaki açıklamalar en fazla 9 punto olmalıdır.


• Özet ve abstract 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde 9 punto ve bir aralık ile yazılmalıdır. “Özet” ve “Abstract” başlıkları 10 punto ile ve koyu yazılmalıdır. Türkçe yazılan makalelerde İngilizce, İngilizce yazılan makalelerde de Türkçe özetin başına eserin başlığı aynı dilden yazılmalıdır. 6 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe özetin altına anahtar kelimeler, İngilizce özetin altına da keywords yazılmalıdır.


• Eserde yararlanılan kaynaklar metin içinde yazar, yıl ve sayfa numarası esasına göre (örnek: Genç, 2007: 38) verilmelidir. Üç veya daha fazla yazarlı kaynaklara yapılacak atıflarda makale Türkçe ise ‘vd.’, İngilizce ise ‘et al.’ kısaltması kullanılmalıdır. Aynı yerde birden fazla kaynağa atıf yapılacaksa, kaynaklar tarih sırasına göre verilmelidir. Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla eserine atıfta bulunulacaksa, yıla bitişik biçimde ‘a, b’ şeklinde harflendirme yapılmalıdır. Bir kaynağın tamamına gönderme yapılıyorsa, (Genç, 2010) şeklinde atıfta bulunulabilir.


• Kaynakça yazının sonunda yer almalı, referans formatına uygun olarak hazırlanmalıdır. Yararlanılan eserlerin tümü ‘KAYNAKÇA’ başlığı altında alfabetik sıraya göre numarasız ve 11 punto olarak verilmelidir. Kaynakçada yazarların soy isimleri büyük harfle yazılır. Diğer kelimeler büyük harfle başlar. Kaynakça soy isme göre alfabetik olarak sıralanır. İnternet kaynakları erişim tarihleri makalenin enstitümüze gönderiliş tarihinden en fazla 6 ay önceye ait olabilir.