Alan: Tür: Hakemli Dergi
NARSİSTİK KİŞİLİK İLE AFFEDİCİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Makalesi

Arşiv
Dergi / Sayı Bilgileri GERİ DÖN
ISSN -
E-ISSN -
Periyod -
Makale Bilgileri
Yazar(lar) Mehmet ASLAN, Havva Şeyma MERT, Muhammed YILDIZ
Kurum(lar)
Görüntülenme 0
Dosya Makaleyi İndir
Paylaşım
NARSİSTİK KİŞİLİK İLE AFFEDİCİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Özet

Affetme, kişinin empati yoluyla intikam düşüncelerinden ve duygularından vazgeçmesi demektir. Bu ise affediciliğin sosyal ilişkilerde yapıcı bir rolü olduğu anlamına gelmektedir. Narsistik kişiliğe sahip olan bireylerin diğer insanları araç olarak kullanmaları yakın ilişkiler kurmalarını engeller. Dolayısıyla affediciliğin aksine narsistik kişiliğin hem empatiden hem de yakın sosyal ilişkilerden yoksun olması narsistik kişilik ile affedicilik arasındaki ilişkinin merak edilmesine sebep olmuştur. Bu araştırmanın amacı, Narsistik kişilik ile affedicilik arasındaki ilişkiyi belirlemektir. İlişkisel tarama modelinde yapılan araştırmada veri toplama aracı olarak Thompson ve ark. (2005) tarafından bireylerin affetme eğilimlerini ölçmek amacıyla geliştirilen, Türkçe’ye uyarlama çalışması Bugay ve Demir (2010) tarafından yapılan Heartland Affetme Ölçeği ve Ames ve ark. (2006) tarafından geliştirilen, Türkçe’ye uyarlama çalışması Atay (2009) tarafından yapılan Narsistik Kişilik Envanteri kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmamızın sonucunda narsistik kişiliğin cinsiyete göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı ve erkeklerin kadınlardan daha narsistik özelliklere sahip olduğu bulgulanmıştır. Genel affedicilik arttıkça narsistik kişiliğin alt boyutlarından olan hak iddia etme ve narsistik kişilik arttıkça da durumu affedebilme anlamlı bir şekilde azalırken; genel affedicilik ile narsistik kişilik arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.