Eğitim Bilimleri Dergisi

Alan: Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim Bilimleri Tür: Hakemli Dergi


Dergi Künyesi GERİ DÖN
Dergi Hakkında Yayın Kurulu Makale Gönderme
ISSN 1300-8889
E-ISSN 2147-5202
Periyod Yılda 2 Sayı şeklinde yayınlanır
Web Web sitesine gitmek için tıklayın
Görüntülenme 274108
Paylaşım
Dergi Hakkında


44. SAYIMIZ YAYIMLANDI

Bu sayımızda da eğitim bilimleri alanında en güncel ve özgün çalışmaları sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sayımızda “Öğrencilerin Dil Öğrenme Stratejileri ve İngilizce Özyeterlik İnançlarının İncelenmesi: Afyonkarahisar İli Örneği” başlıklı makalede öğrencilerin dil öğrenme stratejileri ve İngilizce okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri ile özyeterlik inançları arasında anlamlı bir fark belirlenmiş ve öğrencilerin dil öğrenme stratejileri ile İngilizce dersi özyeterlik inancı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. “Öğretmenlerin okul yönetiminin farklılıkları yönetme becerilerine ilişkin algılarının kişisel anlam profilleri ve kurum içindeki informal ilişkileri açısından incelenmesi” başlıklı makalede öğretmenlerin, çalıştıkları kurumlardaki farklılıkların yönetimine ilişkin algılarıyla kurum içindeki informal ilişkileri ve kişisel anlam profilleri arasında ilişki olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.

“Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının bir yordayıcısı olarak bireysel değerler” isimli makalede bireysel değerler ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutum arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu ve öğretmen adaylarının bireysel değerlerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumu pozitif yönde ve anlamlı olarak yordadığı belirlenmiştir. “Psikolojik danışma ve rehberlik öğrencilerinin özel eğitim dersi sürecindeki kazanımlarının belirlenmesi” başlıklı makalede öğrencilerin karşılaşabilecekleri engel ve güçlük alanlarının tümüne vurgu yaptıkları ve her başlık altında yapacakları davranış ve gösterecekleri tutum ifadelerinin de incelendiğinde kabul edilebilir düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır. “Eğitim fakültelerindeki araştırma görevlilerinin mesleki deneyimlerinin incelenmesi: araştırma görevlisi olmanın anlamına ilişkin fenomenolojik bir çalışma” başlıklı makalede, araştırma görevlilerinin akademik çalışmalarında da yeterince özgürce hareket edemedikleri, çalışmalarında baskı ve müdahale ile karşılaştıkları, özel ve mesleki hayatlarında ekonomik sorunlarla karşılaştıkları, tüm bu sorunların kendilerinde motivasyon kaybına neden olduğu ve mesleklerinde edindikleri deneyimlerin, akademik kimlik inşa etme sürecinde önemli bir rol oynadığı tespit edilmiştir.

“Lise öğrencilerinin güncel çevre sorunları hakkındaki algıları: İzmir örneği” başlıklı makalede birçok öğrencide ortak olarak, ozon tabakasının incelmesi, küresel ısınma ve ozonun atmosferdeki yeri konularını ilişkilendirmede kavram yanılgılarına sahip olduğu belirlenmiştir. “Öğretmen görüşlerine göre ilköğretim okul müdürlerinin örgütsel güç kaynaklarını kullanım düzeyleri” başlıklı makalede okul müdürlerinin en sık başvurdukları güç kaynağı uzmanlık gücü olurken en azkullandıkları güç kaynağı ise zorlayıcı güç olarak bulunmuştur. “Radyasyonun Taşınması ve Yayılımı Hakkında Öğrencilerin ve Halkın Görüşleri” başlıklı makalede öğrencilerin ve halkın radyasyon ve radyoaktiflik kavramlarını birbirine karıştırdıkları ve birbirlerinin yerine kullandıkları, yapay radyasyon kaynaklarını da radyoaktif madde olarak düşündükleri tespit edilmiştir. “Okulda Cinsiyet Rolleri: Öğretmen ve Yöneticilerin Durumu” başlıklı makalede meslekteki deneyimi artan öğretmenlerin yönetici cinsiyetine ilişkin daha eşitlikçi bir görüşe sahip olma olasılıklarının da arttığı belirlenmiş ve makalede kadın öğretmenlerin yönetici pozisyonlarına terfilerinde orantılı bir temsil olmadığı ifade edilmiştir.

Bu sayımızda yer verdiğimiz “The Promise of Mediation: The Transformative Approach to Conflict” isimli kitabın incelemesinde, kitap biçim ve içerik yönünden incelenmekte ve hedef kitlesine rehberlik edecek şekilde tanıtılmaktadır.

Ülkemizde ve dünyada eğitim bilimleri alanında en güncel, özgün ve kaliteli araştırmaları dergimizde sizlere sunmaya devam etmeyi arzu ediyoruz. Gelecek sayımızda buluşmak dileğiyle sevgi ve saygılarımızla…


Yayın Kurulu

Editör

Prof. Dr. Halil Ekşi

Prof.Dr. Halil EKSİ

h.eksi70@gmail.com

Editör Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Yusuf Alpaydın

Yrd.Doç.Dr. Yusuf ALPAYDIN

Turkey
yusuf.alpaydin@marmara.edu.tr
Konular: Eğitim Bilimleri

Yayın Kurulu

Orhan AKINOĞLU

oakinoglu1@marmara.edu.tr

Christopher DAY

ataegitimdergi1@marmara.edu.tr

Michael DAY

Michael.Day@gmail.com

Jian HENG

heng.jiang@nie.edu.sg

Gabriela KELEMEN

Gabriela.Kelemen@gmail.com

Seyfi KENAN

seyfi.kenan@marmara.edu.tr

Gregory LIGHT

g-light@northwestern.edu

Dalila LINO

linodalila@gmail.com

Mustafa OTRAR

mustafa.otrar@marmara.edu.tr

Elena PARRA

vdecano_inn_fce@uco.es

Katerina PLAKITSI

kplakitz@cc.uor.gg

Mie SHIGEMITSU

ataegitimdergi2@marmara.edu.tr

Bernhard STREITWIESER

b-streitwieser@northwestern.edu

Musa ŞAHİN

musa.sahin@marmara.edu.tr

Kaya YILMAZ

kaya.yilmaz1@marmara.edu.tr

David T. HANSEN

hansen@tc.edu

Makale Düzenleme

Arş.Gör. Enver ULAŞ

ulasenver@gmail.com

Arş.Gör. Hatice Pınar KEMAHLI

haticepinarozdemir@gmail.com

İngilizce Düzenleme

Arş.Gör. Mustafa DERVİŞOĞULLARI

Turkey
mdervisogullari@marmara.edu.tr
Konular: Eğitim Bilimleri

Arş.Gör. Selçuk DOĞAN

Turkey
sdogan@ufl.edu
Konular: Eğitim Bilimleri

Web Düzenleme

Arş. Gör. İsmail KARSANTIK

İsmail KARSANTIK

ismailbek01@hotmail.com
Makale Gönderme
Henüz yazarlar için makale gönderme bilgisi girilmemiş!